Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Tobak

Cigarett

Tobak är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Varje år insjuknar ca 6 800 personer i cancersjukdomar relaterade till rökning, och varje år dör ca 5 200 personer till följd av det. Det är fler liv än vad trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans. 
(Källa: Cancerfonden 2014)

Inom Regeringens fastställda mål för en minskat bruk av tobak, har fyra delmål formulerats:

  • en tobaksfri livsstart från 2014
  • en halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar att röka eller snusen
  • en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest
  • ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning

Innehållet i cigaretter och snus är mycket hälsofarliga, och många ämnen är så giftiga att det inte får förekomma i andra produkter.

Kolmonoxid
Bilavgaser    

Kadmium
Tungmetall

Butan
Tänkdgas

Aceton
Nagelborttagnins
-medel

Glykol
Kylarvätska    

Toluen
Lösningsmedel

Vätecyanid
Gift vid avrättning

Fenol
Desinfektion

Metan
Sumpgas

Ammoniak
Gödsel

Vinylklorid
Platstillverkning    

Arsenik
Dödligt gift

Dessutom tillsätts...

...och över
7000 andra ämnen...

...socker
Dämpar nikotinsmak

...kakao
Vidgar luftrören

...mentol
Bedövar strupen

Klickbar bild nedan

Harmful-Effects-on-your-Body-Quit-Smoking-750x1024

Varannan rökare dör i förtid och förlorar 8-10 år av förväntad livslängd.

Hjärtatack
Risken att utveckla en hjärtattack är signifikant större bland rökare, på grund av ökat blodtryck. Rökning orsakar 40 % av alla hjärtattacker bland perosner över 65.

Lungorna
80 % av de som utvecklar lungcancer är rökare.
Andra problem som luftrörskatarr och emfysem är mer sannolika bland rökare; beroende på tjäran som cigaretter innehåller blockerar lungorna.

Mun
Tobaksanvändare har en ökad risk att drabbas av muncancer och tandköttssjukdomar.

Graviditet
Rökning kan ha extremt allvarliga konsekvenser för en gravid kvinna och deras barn. Risken för missfall, komplikationer under förlossningen och plötslig spädbarnsdöds syndrom är högre för kvinnor som röker under graviditeten. Kvinnor som röker kan också uppleva problem att få barn.

Passiv rökning
Passiv rökning är känt för att orsaka en rad olika risker för barn, bland annat plötsligt spädbarnsdöd, astma och andra infektioner på lungorna. Crohns sjukdom, allergier, försenad utveckling och ökad risk för öroninfektioner. Den passiva rökningen beräknas döda mer än 200 personer varje år.

Snusning
Karolinska institutet gjorde 2005 en sammanställning av all tillgänglig forskning om snus (Statens folkhälsoinstitut, 2005). I den konstaterades bland annat att snus är cancerframkallande, de starkaste indicierna finns för bukspottkörtelcancer. I en senare studie visades även att snus orsakar cancer i mage och matstrupe och att risken för cancer i matstrupen är hela tre gånger högre än för icke tobaksbrukare (Zendehdel, 2008). Snus ökar även risken att dö i kardiovaskulär sjukdom och stroke (Hergens, 2007) och orsakar skador i munnen bland annat i form av skadade slemhinnor och frilagda tandhalsar (Statens folkhälsoinstitut, 2005).

Sidan uppdaterades senast 2017-10-12