Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Köldmedier

Köldmedier - freoner

Om du äger en kyl- eller värmepumpanläggning med köldmedierna CFC, övriga CFC, haloner, HCFC eller HFC har du ett antal skyldigheter. Anläggningen ska kontrolleras varje år. Innehåller den mer än 10 kg köldmedium måste du lämna in en årlig kontrollrapport. Denna ska inlämnas senast 31 mars påföljande år till miljö- och byggavdelningen.

Anmälningsplikt 

Du har en anmälningsplikt om du installerar en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium. Anmälan ska göras till miljö- och byggavdelningen.

Vid nyinstallation och ombyggnad skall köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Välj ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat. OBS! Ingrepp i köldmediesystemet får endast utföras av ackrediterat kylföretag.

Årlig kontrollrapport

Anläggningen ska kontrolleras årligen. Kontrollen ska utföras av en godkänd (ackrediterad) kylentreprenör. Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium ska resultatet från den årliga kontrollen (kontrollrapporten) ha kommit in till miljö- och byggavdelningen senast den 31 mars efterföljande år. Undantag: Det år då anläggningen installerats och installationskontroll är utförd behövs ingen redovisning till miljö- och byggavdelningen.

Även anläggningar där köldmediemängden är mellan 3 och 10 kg ska genomgå en årlig återkommande kontroll. Någon kontrollrapport behöver dock inte redovisas. Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade kan man få av SWEDAC.

Journalföring

Observera att all påfyllning, återfyllning, läcksökning m.m ska journalföras. Detta gäller dock inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium.

Skrotning/destruktion

Om du skrotar en anläggning som innehållit mer än 10 kg köldmedier ska detta meddelas miljö- och byggavdelningen.

Tillsyn

Miljö- och byggavdelningen har tillsyn över anläggningar med mer än 10 kg köldmedium. Vi granskar kontrollrapporterna, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningarna är i bra skick.

Miljösanktionsavgift

Om ägaren inte skickar in kontrollrapporten eller om den kommer in för sent, så är miljöavdelningen skyldig, enligt lag, att ta ut en miljösanktionsavgift. Avgiften är 1 000 kronor om rapporten kommer in för sent och 5 000 kr om kontroll inte utförts.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter