Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Offentlig kontroll av livsmedel

Konsumenten ska kunna känna sig trygg när han eller hon köper mat i butiken eller äter mat på restaurang. Att maten är säker och håller utlovad kvalitet, det är målet för livsmedelslagstiftningen och för kontrollen. Företagarna i livsmedelsbranschen ska arbeta på ett sådant sätt att syftet med lagstiftningen uppnås och Miljö- och byggavdelningens  uppgift är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar och att maten som säljs är säker. Miljö- och byggavdelningen ger även råd och stöd till allmänhet och livsmedelsföretagare samt utför provtagningar på livsmedel.

 

Varför behövs livsmedelskontroll?
Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Livsmedelsverket har uppskattat att minst 2 000 personer årligen insjuknar i livsmedelsburna sjukdomar. Man räknar med att hälften av dessa blir sjuka av mat lagad hemma och den andra hälften av mat producerad inom livsmedelsindustri eller storhushåll. Förutom personligt lidande innebär detta naturligtvis stora kostnader, inte minst för samhället.

 

Livsmedelslagstiftningen

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Sverige kan inte bestämma regler på livsmedelsområdet på egen hand utan gör det i samarbete med andra medlemsstater. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter.

 

Hur görs kontrollen?

Miljö- och byggavdelningens livsmedelskontroll kan göras på olika sätt. De tre sätt som livsmedelsföretagen oftast kommer i kontakt med är inspektion, revision och provtagning.

 

Inspektionen är oftast oanmäld. En anledning till att Miljö- och byggavdelningen gör en inspektion är för att kontrollera hur verksamheten fungerar i praktiken, om rengöring, temperaturer och liknande är OK. Inspektioner kan också göras för att vi fått in ett klagomål eller en uppgift om misstänkt matförgiftning. Vid inspektionen kontrolleras delar av eller hela verksamheten enligt en checklista med förbestämda kontrollpunkter.

 

Revisionen är föranmäld. Vid revisionen görs en kontroll av hela verksamheten och den görs alltid tillsammans med livsmedelsföretagaren. En revision är en omfattande genomgång av företaget och därför bokar inspektören en tid med verksamhetsutövaren så att han kan medverka vid revisionen, svara på frågor och visa hur egenkontrollen fungerar och dokumenteras.

 

Provtagning av livsmedel görs för att kontrollera att livsmedel inte innehåller något ämne som kan vara skadligt eller att märkningen stämmer med innehållet. Prover tas ofta i samband med olika projekt där vi tittar på en viss del av verksamheten som till exempel varmhållning eller nedkylning. Prover kan även tas i samband med att vi utreder en matförgiftning eller ett klagomål.

 

Checklistor

Livsmedelsverket har i samarbete med kommuner och livsmedelsinspektörer i landet har tagit fram checklistor som skall användas vid kontroller över hela landet. Syftet med denna form av kontroll är att få en likvärdig bedömning över hela landet och att höja livsmedelskvaliteten.

 

Checklistan innehåller punkter som är viktiga för att kunna producera mat som är säker att äta. Tyngdpunkten i kontrollen ligger i högre utsträckning än tidigare på att kontrollera och värdera företagets egenkontroll. Stor vikt läggs även på att kontrollera att de brister som påtalats vid tidigare kontroll har blivit åtgärdade.

 

Vilka regler gäller vid kontroll?

Miljö- och byggavdelningen har rätt att få tillträde till en livsmedelsanläggning för att inspektera, undersöka eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen. Miljö- och byggavdelningens får lämna ut resultat från inspektioner om det är av allmänt intresse. Handlingar som kommer till Miljö- och byggnämnden är därför i normalfallet allmänna.

 

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Dålig mat ska inte nå konsumenterna. Om kontrollen visar på brister kan Miljö- och byggavdelningen agera på olika sätt. Följderna och sanktionerna blir olika beroende på vad det är som är fel. Om det till exempel handlar om brister i lokalen eller egenkontrollen ställs krav på åtgärder, om bristerna är allvarliga kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt är åtgärdat.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter