Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Anmälan

Ansökan för bygglov, anmälan, rivningsanmälan, tillfällig åtgärd och kvalitetsansvarig är alla samlade på samma blankett. Du kan till exempel söka bygglov och göra anmälan samtidigt.

Fritidshus
Vid byggande av fritidshus och andra byggnader vid vatten gäller strandskydd. Strandskyddsdispens prövas av Miljö- och byggnämnden.

Friggebod
Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående "komplementbyggnader", s k friggebodar. Sammanlagd byggnadsarea får inte överstiga 15 kvadratmeter.  Taknockshöjd får vara högst 3 meter. Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet bodar. Dock gäller bland annat kraven i 2 och 3 kapitlen i Plan - och Bygglagen.

Ansökan avser

Kryssa för vad ansökan avser. Du kan kryssa fler än ett alternativ. Mer information finns på följande sidor:

  • Bygglov
  • Anmälan
  • Kontrollansvarig

Tillfällig åtgärd. Kan inte bygglov lämnas med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas.

Rivningsanmälan. Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementsbyggnader/ekonomibyggnader vid jordbruk/skogsbruk/försvarsmaktens byggnader av hemlig natur.

Fastighet och sökande

Fastighetsbeteckningen framgår av fastighetskarta, avstyckningskarta, lagfart, gravationsbevis mm. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret vid behov av ny adress vid nyexploatering och nya adressnummer vid nybyggnad/ändring. Det är viktigt att ni uppger namn, personnummer/organisationsnummer och postadress.

Ärende

Markera vilken typ av ansökan det är (flera ärenden kan kryssas).

Byggnadstyp - Byggnadens huvudsakliga användning


Markera vilken typ av byggnad ansökan avser. Flera kan markeras. Finns inte byggnadstyp, markera "annat" och skriv vilken typ det gäller, exempelvis radhus.

Utvändiga material och färger

Ange byggnadens/anläggningens material och färg. Om ni inte har NCS-nummer, skriv i klartext; exempelvis fasad faluröd, takbeläggning tegelröd, fönster vit. Eventuellt måste ansökan kompletteras med NCS-nummer senare.

Övriga upplysningar - Bifogade handlingar lämnas in i 3 exemplar

Markera vilka handlingar ni lämnar tillsammans med ansökan.
Kontakt ska alltid tas med utstakningsansvarig på kommunen, för överenskommelse om tidpunkt och tillvägagångssätt. Om byggherren ska utföra utstakning ska erforderlig kompetens redovisas.

Uppgifter om kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska alltid finnas för åtgärder som kräver rivningsanmälan. För enklare arbeten kan byggherren vara kontrollansvarig, exempelvis vid nybyggnad av enkelt garage/förråd, mindre ändring av VA-installation. Vid flera kontrollansvariga ange den samordningsansvarige. Redovisning av övriga kontrollansvariga lämnas in på separat blankett.
Kontrollansvarig kan ha riksbehörighet eller godkännas av byggnadsnämnden för visst arbete. För riksbehöriga inlämnas kopia av behörighetsbevis. Observera att den kontrollansvarige måste skriva under ansökan.

Underskrift sökanden och kontrollansvarig

Sökandens och kontrollansvariges underskrift, i original, måste finnas på blanketten för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas.

Sidan uppdaterades senast 2018-11-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter