Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

När krävs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) som ligger inom sammanhållen bebyggelse. Undrar du om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan, se kartfliken. Inom detaljplan gäller planens särskilda regler.

Ligger din fastighet nära vatten?

Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen. Läs mer om strandskydd.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?

Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg. Väglagen reglerar detta.

Förändringar på eldstad eller skorsten?

Kom ihåg att ta kontakt med sotningsavdelningen om du gör förändringar på eldstad eller skorsten.

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät

Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av miljönämnden.

ÅTGÄRD

BYGGLOV

ANMÄLAN

Bygga nytt

Huvudbyggnad

Ja

Ja

Garage, carport, förråd eller liknande

Ja

Ja

Friggebod:

> Yttermått max 15 kvm
> Takutsprång max 0,5 meter
> Nockhöjd max 3 meter från marken
> Flera bodar: sammanlagd totalyta max 15 kvm

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej

Bygga till

På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan

Ja

Ja

Anordna uteplats:

> Mur/plank vid uteplats max 1,8 meter högt över mark och inom 3,6 meter från bostadshuset
> Tak över uteplats på max 15 kvm
> Flera skärmtak: sammanlagd takyta max 15 kvm

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej

Ändra invändigt i en byggnad

Ändra bärande konstruktioner, till exempel:

> förstärka husgrunden
> ta upp öppning i bärande vägg

Nej

Ja

Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.

Ja

Nej
Ja - om du gör
en installation*

Ändra planlösningen väsentligt

Nej

Ja

Installera nya eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler. Till exempel installera en ny braskamin. Obs! Om ny skorsten ändrar husets utseende väsentligt krävs bygglov.

Nej

Ja

Installera braskassett i befintlig öppen spis.

Nej

Ja

Byte av eldstad

Nej

Ja

Byte till ny panna

Nej

Ja

Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme.

Nej

Nej

Installera pelletsbrännare i befintlig panna

Nej

Nej

Installera nya eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer, till exempel:

> inreda nytt duschrum
> flytta eller ändra vattenledningar

Nej

Ja

Ändra utvändigt på en byggnad

Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt inom detaljplan, till exempel:

> byta befintliga fönster till nya med annat utseende
> ta upp ny dörr eller fönster i fasad
> sätta igen dörr eller fönster i fasad
> tilläggsisolera där vägg utökas mer än 5 cm
> sätta upp solfångare på vägg

Ja

Nej

Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).

> färga om fasad (för tegelfasad krävs bygglov)  
> byta fasadbeklädnad
> tilläggsisolera med bibehållet utseende
> byta taktäckningsmaterial
> sätta upp solfångare på taket om den följer takytan

Nej

Nej

Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

Nej

Nej

Åtgärder på tomten

Bygga plank/staket högre än 1,2 meter över mark.

Ja

Ja

Bygga mur högre än 0,5 meter. Gäller även stödmur.

Ja

Ja

Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)

Nej

Nej

Pool ovan mark

Ja

Ja

Ändra marknivån mer än 0,5 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område.

Ja,
Marklov

Nej

Upplag av ved/virke i mindre omfattning. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej

Uppläggning av större båt över vintern.

Ja

Nej

Anordna parkeringsplats för husets behov.

Nej

Nej

Övriga åtgärder

Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

Nej

Nej

Riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område.

Ja,
Rivningslov

Ja,
Rivningsanmälan
gäller endast huvudbyggnad!

Riva bygglovbefriad byggnad, till exempel friggebod.

Nej

Nej

Riva en byggnad utanför detaljplanerat område.

Nej

Ja,
Rivningsanmälan
gäller endast huvudbyggnad!

Sidan uppdaterades senast 2018-10-02