Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

När krävs bygglov och anmälan utanför samlad bebyggelse?

När krävs bygglov och anmälan utanför sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) utanför sammanhållen bebyggelse. Undrar du om din fastighet ligger utom sammanhållen bebyggelse, kontakta kundtjänst för information.

Ligger din fastighet nära vatten?

Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen. Läs mer om strandskydd.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?

Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg. Väglagen reglerar detta.

Förändringar på eldstad eller skorsten?

Kom ihåg att även ta kontakt med sotningsavdelningen om du gör förändringar på eldstad eller skorsten.

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät

Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av bygg- och miljönämnden.

ÅTGÄRD

BYGGLOV

ANMÄLAN

Bygga nytt

Huvudbyggnad

Ja

Nej

Komplementbyggnad, till exempel garage eller förråd, i omedelbar närhet av bostadshus. Byggnaden får inte överstiga 50 kvm.

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej
(se även ”Ändra invändigt i en byggnad”)

Bygga till

På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan.

Ja

Nej

Tillbyggnader som är:
> mindre än 50 % av befintlig byggnads yttermått dock max 30 kvm
Gäller även inglasad altan

Nej

Nej 
(se även ”Ändra invändigt i en byggnad”)

Anordna tak över uteplats eller mur/plank i omedelbar närhet av bostadshus. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej

Ändra invändigt i en byggnad

Ändra bärande konstruktioner, till exempel:
> förstärka husgrunden
> ta upp öppning i bärande vägg

Nej

Ja

Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.

Ja

Nej

Ändra planlösningen väsentligt

Nej

Ja

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Nej

Ja

* Installera nya eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler. Till exempel installera en ny braskamin. Obs! Om ny skorsten ändrar husets utseende väsentligt krävs bygglov.

Nej

Ja

* Installera braskassett i befintlig öppen spis

Nej

Ja

Byte av eldstad

Nej

Ja

Byte till ny panna

Nej

Ja

Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme.

Nej

Nej

Installera pelletsbrännare i befintlig panna

Nej

Nej

* Installera nya eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer, till exempel:
> inreda nytt duschrum
> flytta eller ändra vattenledningar

Nej

Ja

Ändra utvändigt på en byggnad

Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls.

Nej

Nej

Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nej

Nej

Åtgärder på tomten

Bygga plank/staket högre än 1,2 meter över mark.

Ja

Nej

Bygga mur högre än 0,5 meter. Gäller även stödmur.

Ja

Nej

Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)

Nej

Nej

Pool ovan mark

Ja

Nej

Upplag av ved/virke i mindre omfattning. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej

Nej

Uppläggning av större båt över vintern.

Ja

Nej

Anordna parkeringsplats för husets behov.

Nej

Nej

Övriga åtgärder

Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nej

Nej

Riva en byggnad eller del av byggnad.

Nej

Ja
Gäller endast huvudbyggnad.

Sidan uppdaterades senast 2018-10-02