Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Granskning, Malå 4:29 m fl Lappstan

Underrättelse om granskning av detaljplan för Malå 4:29 m fl (Lappstan), Malå kommun

Miljö- och byggnämnden har uprättat ett förslag till ny detaljplan för Malå 4:29 m fl (Lappstan), Malå samhälle, Malå kommun. Syftet med detaljplanen är att utveckla området genom att köpa till mark och därmed kunna utöka antalet härbren och kåtor. Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för de planerade åtgärderna. Planförslaget finns att läsa nedan. Planförslaget finns även tillgängligt på kommunkontoret i Malå.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2017-06-09 framföra dessa skriftligen till Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning, Storgatan 13, 930 70 Malå eller via e-post till mob@mala.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta Elin Nilsson 0953-14171 eller Erik Lundberg 0953-14050
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämna skriftligt till ;

Planförslaget har ändrats på så sätt att ändamålet förtydligats "Kulturändamål -Lappstad med häbren och kåtor samt servicebyggnad (PBL 4 kap 5§3) samt att en del redaktionella ändringar gjorts.
Här kan du läsa om allt som gäller Malå 4:29 m fl (Lappstan)

Planbeskrivning Granskning, Lappstan

Plankarta Lappstaden

Samrådsredogörelse Lappstan

Sidan uppdaterades senast 2017-05-18