Malå kommun

Bostadsanpassning

Om du har funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa din bostad.

Bidrag lämnas för åtgärder, i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge dig med funktionshinder ett självständigt liv. Du får inte bidrag för anpassning av fritidshuset.

Oavsett om du äger eller hyr din permanentbostad kan du få bidrag för bostadsanpassning. Om någon regelbundet vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan bidrag även lämnas för att anpassa den bostaden.

När anpassningen av ditt hem är genomförd står du som ägare till den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om din anpassning exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det du som står för kostnader.

Exempel på hur bostaden kan anpassas:

För vad kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid flyttning.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Ta kontakt först – anpassa sedan

Kontaktperson för bostadsanpassning är Hans Örnberg, tfn: 0953 - 140 59

Ansök så här

Fyll i ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag, som du hittar här till höger.

Skicka din ansökan till:
Malå kommun
Kommunstyrelsen
Storgatan 13
930 70 Malå

Till ansökan bifogas vid behov ett intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget.

Överklagande av beslut

Om du inte fått bidraget kan du göra en skrivelse till Förvaltningsrätten för att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten skickar sedan yttrandet till kommunen. Kommunen kan sen ändra beslutet om nya fakta framkommit som styrker att bidrag ska utgå.

Utbetalning

Kommunen utför åtgärdskontroll och när arbetet är färdigt betalas bidraget ut mot uppvisande av faktura.