Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Regler och riktlinjer på fritidsgården Kosmos

På fritidsgården Kosmos följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i vår verksamhet.

I dokumentet finns regler och riktlinjer om:

- Alkohol, tobak och andra droger
- Våld och hot, språkbruk, attityder och ordning
- Medbestämmande och inflytande
- Samarbete/samverkan
- Trivselregler

Läs hela dokumentet här:
Länk: Regler och riktlinjer på fritidsgården Kosmos

På fritidsgården Kosmos följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i vår verksamhet. Fritidsgården är under veckan öppen för flickor och pojkar, åldersgränsen varierar från åk4 till 21års ålder. Här ska du kunna känna dig trygg oavsett religion, etnicitet, sexualitet, könsidentitet och funktionsförmåga.

Alkohol, tobak och andra droger
Fritidsgården Kosmos ska vara en drogfri mötesplats för barn och unga både dagtid och kvällstid. Utgångspunkten för detta är den antagna drogpolicyn – vilken innebär nolltolerans när det gäller tobak, alkohol, sniffning, dopning och narkotika under all verksamhetstid inom skolans- och fritidsgårdens område.

Drogpolicyn är handledande i vårt arbete, och styr vårt agerande vid oro eller misstanke. Drogpolicyn finns att läsa på kommunens hemsida, http://www.mala.se/?id=16011. För att tydliggöra ställningstagandet rörande nolltolerans arbetar vi vissa kvällar också med slumpvisa blåstester med alkoholmätare.

Våld och hot, språkbruk, attityder och ordning

Fritidsgården Kosmos är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga, därför accepterar vi aldrig användning av våld eller hot. Att respektera varandras kulturer och allas lika värde är även det en självklarhet. Nedvärderande uttryck som går emot detta är inte okej och behandlas enligt ”riktlinjer för likabehandling på Fritidsgården Kosmos”.

 

Medbestämmande och inflytande

På fritidsgården Kosmos ska verksamheten utgå från ungdomarna själva. Det är inte fritidsledarna som har till uppgift att hitta på aktiviteter med mera, utan de hjälper till att förverkliga ungdomarnas idéer. Besökare är alltid välkommen med tankar och idéer till personalen. Inga idéer är omöjliga eller dumma. Det finns även idélåda där man kan lämna anonyma förslag.

Samarbete/samverkan

Fritidsgården Kosmos är öppen för samarbeten och samverkan med det lokala förenings- och näringslivet i områden förenliga med vår verksamhet. Vill du bidra/bjuda in till aktiviteter eller temakvällar på Kosmos är ni välkomna att kontakta oss.

RIKTLINJER LIKABEHANDLING FRITIDSGÅRDEN KOSMOS

 

 Våld och hot, språkbruk, attityder och ordning.

 

Förebyggande arbete 

- Lägesenkät genomföras en gång/år.

- Alla vuxna ska vara tydliga och goda sociala förebilder.

- Det ska finnas vuxennärvaro bland barnen/ungdomarna i fritidsgårdens lokaler.

- På fritidsgården utformas trivselregler som anslås. (Se bilaga)

- Alla ska anstränga sig för att se det goda hos varje flicka och pojke och bemöta henne/honom respektfullt.

- Fritidsgårdens personal engagerar sig i arbetet rörande kamratstöd tillsammans med skolan.

 

Arbetsgång

Alla vuxna som arbetar i fritidsgårdsverksamheten har självklar rätt/skyldighet att ta tag i den akuta situationen när någon flicka/pojke/kvinna/man mobbar/kränker/diskriminerar andra. Den personal som ingriper vid en kränkande handling ska lämna information om detta till verksamhetsledare

 

Arbetsgången omfattar följande åtgärder:

- Omedelbar tillsägelse

- Avstängning för kvällen/kontakt vårdnadshavare

- Avstängning för en vecka eller längre/kontakt vårdnadshavare

- Eventuell anmälan till polis/sociala

Sidan uppdaterades senast 2017-04-11