Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl.

Inbjudan till samråd av detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl., Malå samhälle, Malå kommun                                    

 

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sågen 2 m.fl., Malå samhälle, Malå kommun.

 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av byggnader samt utökning av upplagsytor för timmer och bark, trävaror samt för lagring och hantering av snömassor från vinterhållning av området. Genom detaljplanen kan en  ändamålsenlig och funktionell markanvändning uppnås samt en utökad skyddszon med naturmark i planområdets sydöstra och nordvästra del kan tillskapas.

 

Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämnas skriftligen senast 2016-09-27 till:

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Storgatan 13

930 70 Malå

 

Eller via e-post till mob@mala.se

 

Vid frågor kontakta

Elin Nilsson, tfn:0953-14171, eller Erik Lundberg, tfn: 0953-14050

l

Länk: Miljökonsekvensbeskrivning inför Planändring Malå Sågen 2 m fl.

Länk: Planbeskrivning sågen samråd

Länk: Plankarta sågen samråd

Sidan uppdaterades senast 2016-09-09