Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Medborgardialog fördjupad översiktsplan - Malå 2030

Malå kommun har beslutat att uppdatera kommunens översiktsplan (ÖP) från 2001 samt att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Malå samhälle, Malå 2030.


Processen har startat med medborgardialog med oli­ka grupper av kommunmedborgare såsom barn och unga, medelålders, seniorer, företagare, föreningar m fl. Medborgardialogen berör ett tiotal utvalda platser där de ges möjlighet att lämna synpunkter om och hur man vill se platsen utformad år 2030. Det kan handla om förslag till förtätning av bebyggelse – platser för bostäder, lokaler för företag, parkering, mötesplatser, alternativa nyttjanden av platser, försköning/uppgra­dering av Malå centralort, gaturummets disposition för att förutom motorfordon även rymma fotgängare, cyklister, personer med funktionsnedsättning, etc. Utvecklingen av Malå centralort ur ett jämställdhets-, trygghets- och hållbarhetsperspektiv behandlas i di­alogerna. Utvecklingen av besöksnäringen, samernas och rennäringens intressen beaktas. I november 2016 sker ett tidigt samråd med länsstyrelen och i januari/februari 2017 är målet att genomföra tidiga samråd med medborgare i byar. Enligt tidplanen ska ett arbetsmaterial finnas klart för samråd hösten 2017.

 

Fram till 15 november finns medborgardialogen i enkätformat via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=340603X71663102X91080

Välkommen att lämna dina synpunkter och därmed medverka i utvecklingen av Malå samhälle!

Sidan uppdaterades senast 2016-10-31