Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Konsekvensanalsyer besparingsförslag

Medborgardialog
Nedanstående konsekvensanalyser är gjorda på avdelningsnivå tillsammans med verksamhetsansvarig för respektive verksamhet.
Understrukna rader är länkar där du kan läsa mer om specifik konsekvensanalys.

De förslag till besparingar som ska gå vidare för beslut i kommunfullmäktige är följande:
-
Avveckling verksamhet Malåborg
- Avveckling verksamhet Simhallen
- Barnomsorg på obekväm arbetstid
- Lönebidrag till föreningar

Följande går vidare till kommunfullmäktige som information om vad som beslutats i nämnderna och har konsekvensbedömningar:
-
Uppsägning av avtal om flygtaxi
- Resurs för fika i kommunhuset
- ANDT (Alkohol, narkotika, doping, tobak) samordnarfunktion ses över
- Beredskapsavtalet – uppsagt
- Utvecklingsavdelningen – resurs  inklusive bilagor: bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3
- Neddragning av budget, Forum
- Neddragning av bidrag inom allmänkultur
-
Halvering av bidrag till studieorganisationer
-
Bidrag till skoterleder Allmän fritidsverksamhet, upphör
- Inga medel till marknadsföringsaktiviteter Malå Turistbyrå
- Budget för turistverksamhet minskas
- Kultur- och fritidsnämnd budget minskas
- Konsekvensbedömning vid förändring i v-samheterna Kosmos, Bibliotek och Malå Kulturskola
- Vakans utvecklingsledare 20 %
- Minskning av tjänster inom BoU, genomfört
- Vikariepoolen BOU
- Avveckling av snöröjningsbidrag
-
Avveckling av vävstugeverksamheten i anslutning till Miklagård
- Ändrade rutiner för inköp av dagligvaror till brukare
- Uppsägning av seniormatsal
-
Avveckling räddningsvärn i Adak
-
Översyn av telefoni inom räddningstjänsten
-
Avyttring av fordon inom räddningstjänsten

 

Följande är beslutat i omsorgsnämnden tidigare innan ”budget i balans processen”, inga konsekvensbedömningar medföljer:

- Länkarnas avtal uppsagt
- HVB-hem avvecklas succesivt
- Dagvård stängs under semestern
- Ändrade taxor i hemvården, infört
- Fler arbetspass per medarbetare, infört
- Avtal med Galejan uppsagt
- Öppenvård startas

 

Utkast på vad som arbetas vidare med i nästa steg:
-
Drift av ridhus – inkl konsekvensbedömning
- Drift av ishall – inkl konsekvensbedömning
- Tjänstemannaorganisation – ej påbörjad, ingen konsekvensbedömning finns
-
Avveckling Furugården – inkl konsekvensbedömning
- Avveckling Tjamstangården – avslutad utan åtgärd

(Nämnden bestämmer riktning om avveckling av Tjamstangården eller avveckling av Furugården – utredning om antal särskilda boenden fortsätter)

Sidan uppdaterades senast 2017-11-17