Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ekonomisk information - budget i balans

Malå kommun resultat för 2017 uppgår till 8,2 mnkr. För andra året i i rad har kommun ett positivt resultat som dessutom är över 2% av skatter och bidrag vilket är andelen för god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna har mellan åren 2016-2017 minskat med 1,6 mnkr. Det positiva resultatet kan kommunen 2017 betala tillbaka sitt balanskrav på 5 mnkr (tidigare års underskott).

För hela kommunkoncernen uppgår det redovisade resultatet för 2017 till 9,3 mnkr. Både Malåbostaden AB och Malå Energi- och industri AB hade positiva resultat. Malåbostaden AB:s resultat blev 817 tkr och Malå- Energi och industri AB:s resultat 294 tkr. Malåbostaden fick investeringsstöd utbetalt till sina nybyggda lägenheter på 4,5 mnkr.

- Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 3 265 tkr
- Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 470 tkr
- Kultur- och fritidsnämndens resultat blev 961 tkr
- Miljö- och byggnämnden redovisar ett mindre underskot på - 81 tkr
Totalt lyckades nämnderna med ett samlat överskott på 4,7 mnkr

Främsta faktorerna för positiva resultat i de flesta nämnderna är ökade intäkter från bland annat ensamkommande flyktingbarn och flyktingverksamheten, minskade kostnader inom individ- och familjeomsorg, ökade intäkter i Tjamstanbackarna, avvaktan på underhållsåtgärder framförallt för skollokaler i väntan på ombyggnation inom skola och förskoleverksamheterna, samt andra ej utförda underhåll av fastigheter m.m.

Andra faktorer som påverkat resultatet är minskade pensionskostnader på grund av minskade ersättningar (2 mnkr mindre kostnad än budget). Den totala finansieringen gällande skatter och bidrag blev mindre än budgeterat. Nu gäller det att hålla i detta fortsättningsvis och fortsätta minska nettokostnaderna.

Budget i Balans 2019

Kommunen beslutade under budget i balansprocessen 2018 om åtgärder som börjar få genomslag under 2018, men framförallt under 2019 – på helårsbasis.
Fortsatt arbete med budget i balans krävs för att minska våra nettokostnader.

Följande punkter är skickade till kommunfullmäktige för inriktning för kommande utredningar/ aktiviteter i Budget i balans processen:

- Malå Energi & Industri AB – en utredning i syfte på vilken inriktning bolaget ska ha framgent.

- Utreda föreningsdrift av fritidsanläggningar.

- Utreda ny politisk organisation.

- Efter beslut om ny politisk organisation, utreda tjänstemannaorganisationen.

 

Återrapportering för ovanstående utredningar/aktiviteter sker i kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

bild infogubbe

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04