Malå kommun

Resursfördelningsmodellen

Information om Malå kommuns resursfördelningsmodell

Malå kommun valde hösten 2016 att anlita analysgruppen från Sveriges kommuner och landsting för att göra en extern genomlysning av kommunens ekonomi och verksamheter.
Denna redovisades i december 2016 och en åtgärd som följd av genomlysning var att SKL kunde hjälpa Malå kommun med att ta fram ett verktyg för budget.

En resursfördelningsmodell anpassad till Malås förutsättningar har under 2017 och 2018 arbetats fram utifrån kostnadsutjämningssystemet och denna modell har utvecklats av ekonomichef samt experter på SKL.

Modellen räknar fram hur mycket resurser som en verksamhet ska kosta om den bedrivs som ett snitt av rikets kommuner till en genomsnittlig effektivitet och till genomsnittlig ambitionsnivå. Summan av dessa prislappar (s k styckkostnader) för de olika kategorierna blir ramar för de olika verksamheterna. De demografikopplade verksamheterna förskola, fritids, skola, äldreomsorg mm är de verksamheter som för respektive ålderskategorier har en sk prislapp. Övriga verksamheter blir kompenserade för pris och lön, men med ett avdrag/påslag för en befolkningsminskning/-ökning – för att de också kopplas mot hur demografin förändras.

Exempelvis är prislappen för 1-5 åringar 97 000 kr/elev och år. Har verksamheten då 100 elever får verksamheten 9,7 mnkr.

Vill kommunens politiker prioritera en viss verksamhet gör man det i budgetberedningens slutskede och då blir det tydligt var prioriteringarna görs, förutsatt att det finns utrymme för prioriteringar.

En förutsättning är såklart att det finns utrymme för prioriteringar. I Malås fall kan man förenklat säga att det bl a är en högre skattesats jämfört med riket i genomsnitt och strukturbidraget som skapar ett utrymme för prioriteringar utöver resursfördelningen

Efter att modellen beslutats i Malå kommun inför budget 2019 så har flera andra kommuner sagt sig vilja ta del av modellen.

Sveriges Kommuner och Landsting håller, förutom att färdigställa modellen i Malå, på att ta fram ett resursfördelningsunderlag som ska användas under arbetet med 2020 års budget i Arjeplog. Syftet med projektet i Arjeplog är att avgöra i vilken omfattning med mera som modellen skulle kunna användas i andra intresserade kommuner.

Planen är att kunna sprida modellen i större omfattning inför arbetet med 2021 års budget (med början hösten 2019).

Linda Dahlbäck
På bild Malå kommuns ekonomichef Lina Dahlbäck