Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönMed stöd av 9 kap 7 - 8 och 10 - 13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39 - 40 och 42 - 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam­het och hälsoskydd samt 14 kap 20 - 21 §§ miljöbalken meddelar kom­munfull­mäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 §

 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lo­kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Djurhållning

2 §

 

Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnämnden för att hålla

 

1                    nötkreatur, häst, get, får eller svin

2                    pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3                    orm

 

inom område med detaljplan.

Tomgångskörning

3 §

 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

 

Detta gäller inte:

 

om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,

om motorn hålls igång för att driva anordning som behövs för fordonets än­da­målsenliga brukande.

Spridning av gödsel

4 §

 

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller – utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande.

 

1   Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindför­hållanden som minskar risken för luktolägenheter.

 

2                    Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

 

3   Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vat­ten­drag.

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter samt vär­me­pump

 

5 §

 

Den som avser att anordna ett sådant upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grund­vat­tentäkt, ska anmäla detta till Miljö- och byggnämnden innan upplaget tas i bruk.

 

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

 

Eldning

 

6 §

 

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.


Ansökan och anmälan

7 §

 

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden enligt lokala fö­reskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de rit­ningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de an­ordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmä­lan.

Straffbestämmelser

8 §

 

I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens

9 §

 

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
§ 2 - § 7 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhe­ter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

10 §

 

Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i öv­rigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2000-07-01. Äldre lokala före­skrif­ter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

 

-----

Fastställda av kommunfullmäktige 2004-06-28, § 40

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter