Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Leader

Nytt Landsbygdsprogram

Från och med januari 2007 gäller ett nytt Landsbygdsprogram. Programmet är nationellt och har tagits fram av regeringen. Ambitionen är att öppna för större regionalt och lokalt inflytande över genomförandet. Länen har ansvar för regionala genomförandeplaner och att delar av programmet ska genomföras med ett underifrånperspektiv i Leader-arbetsform.

pdf Ladda ner foldern

I foldern om programmet finns information om ansökningstider, m m för de olika axlarna.

Projektstöd i Landsbygdsprogrammet

Har du, tillsammans med andra, en idé som du vill driva i ett projekt? Kanske utveckla en turistsatsning eller utveckla samarbetet inom en by? Ingår du i en grupp av företag som gemensamt vill utveckla en ny produkt? Vill du sprida kunskap om till exempel miljöfrågor och företagsutveckling? Kommer utvecklingsinsatsen att vara till nytta för flera personer, företag eller organisationer?

- Då kan du söka projektstöd!

Syftet med projektstöd - ökad livskvalitet på landsbygden, förstärkning av landsbygdens näringsliv och stärkt konkurrenskraft inom de gröna näringarna.

Läs mer om projektstöd i landsbygdsprogrammet.

Företagsstöd - jordbruks-, trädgårds eller förädlingsföretag

Vill du starta eller etablera dig som ägare till ett jordbruks- eller trädgårdsföretag? Har du ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget? Behöver du göra en investering eller köpa en tjänst för att utveckla ditt företag? Vill du kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag?

Är utvecklingsinsatsen till nytta för främst dig själv eller ditt företag och den ordinarie verksamhet du tänker bedriva framöver?

- Då kan företagsstöden vara något för dig!

Syftet med företagsstöden är att öka konkurrenskraften för företag på landsbygden och inom de gröna näringarna men även bidra till ökad livskvalitet och starkare ekonomi på landsbygden.

Läs mer om företagsstöd i landsbygdsprogrammet.

Genomförandestrategi på länsnivå

Strategin i Västerbottens Landsbygdsprogram (LP) baseras på prioriteringar i länets regionala utvecklingsprogram (RUP). Skrivandet av genomförandestrategin har skett i ett brett partnerskap. Erfarenheter från mål 1 2000-2006 har utnyttjats.

Strategin avser hela programperioden medan prioriteringen av åtgärder har ett särskilt fokus på de inledande två åren. Se högerspalten för länk till aktuella dokument.

Prioriteringar inom axlarna

Insatserna i landsbygdsprogrammet ska främja företagande, hållbar tillväxt och innovationer på landsbygden. Insater är indelade i axlar och åtgärder.

Axel 1

Stimulera konkurrenskraften hos länets företag inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart naturresursutnyttjande.

Axel 2

Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att bidra till att gemensamma och nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås. Att skapa en helhetssyn på landskapet är viktigt för landsbygdens attraktionskraft som boendemiljö och utgör en betydelsefull resurs för utvecklingen av företag som kan bidra till sysselsättning och tillväxt på landsbygden.

Axel 3

Länet får en diversifiering av landsbygdens näringsliv och ökad sysselsättning. Högre livskvalitet skapas för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande sker av landsbygdens samlade resurser.

Leader

Avsikten med Leader är att koppla samman lokal kunskap och erfarenhet med samhällets målsättningar – uppifrånperspektivet möter underifrånperspektivet. Den utvecklingsstrategi som arbetas fram i ett underifrånperspektiv ska fånga upp lokal kunskap och leda till en helhetssyn på landsbygdens utveckling med en förankring som sträcker sig över sektorsgränserna. Detta ger förutsättningar för att de åtgärder som genomförs får varaktiga effekter.

Målet är att Leadermetoden ska tillämpas i Västerbotten för att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom det mervärde som följer av lokal förankring, inflytande och samarbete. Minst 75 % av länets befolkning på landsbygden ska omfattas av Leader.

Sidan uppdaterades senast 2013-01-03