Malå kommun

Familjehem

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara t ex missbruk, sjukdom eller andra missförhållanden i hemmet.

När barn flyttar till en annan familj ger föräldrarna oftast sitt samtycke, men det förekommer även att socialtjänsten beslutar att omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.

De lagar som styr omhändertagande och familjehemsplaceringar av barn och unga är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett vilken lag som används så strävar man efter att barnet ska kunna återvända till sin familj.

Vad det innebär att vara familjehem

Som familjehem tar man emot ett barn på heltid. Det kan röra sig om några veckor till en hel uppväxttid.

En stor uppgift för familjehemmet är att hålla kontakten med barnets familj och som familjehem arbetar man tillsammans med andra viktiga personer runt barnet. Familjehemmet planerar tillsammans med socialtjänsten och barnets föräldrar framtiden och fördelar ansvaret.

I kommunen finns socialsekreterare med ansvar för stöd och tillsyn av familjehem. Familjehemmen kan delta i olika former av familjehemsutbildning vilket ger en fördjupad kunskap och insikt i olika ämnen, samt ett tillfälle att träffa andra familjehemsföräldrar.

Vad som krävs för att bli familjehem

De behov som barnet och dess familj har påverkar förväntningarna som ställs på en familj som vill bli familjehem. Precis som barnen/ungdomarna är olika kan familjehemmen se olika ut. En trygg och stabil social situation är naturligtvis viktig. Det spelar ingen roll om ni bor på landet eller i stan, i lägenhet eller i villa. Det viktiga är att alla i familjen är överens om att ni vill ta emot en till person i er familj.

Ekonomi och avtal

När ett barn eller en tonåring flyttar in i ett familjehem så skrivs ett avtal mellan familjehem och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter, samt ekonomi.

Den ekonomiska ersättningen innebär:

Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

Hur det går till att bli familjehem

Är ni intresserade av att bli familjehem anmäler ni ert intresse till socialtjänsten som därefter gör en familjehemsutredning. Familjehemsutredningen består av samtal, intervju och hembesök. Intyg inhämtas även från polis- och socialregister.