Malå kommun

Individ- och familjeomsorg

Omsorgsavdelningens individ- och familjeomsorg (socialtjänsten) svarar för uppsökande och förebyggande verksamhet.

Till oss vänder du dig om du har frågor rörande:

Socialjour

Har du akuta sociala ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag, ring 112 så kopplas du till Malås socialjour. Det kan handla om t.ex. våld i nära relation, missbruk eller misstanke att någon far illa.

Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.