Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ny ansökan

Tillstånd enligt alkohollagen

Tillstånd ges utifrån kriterierna:
* Sökandes lämplighet (8 kap. 12 § AL).
* Serveringsställets lämplighet (8 kap. 15 § AL).
* Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (8 kap. 17 § AL).

Grunden för bedömning av serveringstillstånd utgörs av alkohollagen (2010:1622) samt av kommentarer till alkohollagen sammanställd av Folkhälsoinstitutet i "Handbok Alkohollagen".

  • Göra kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Det är Statens folkhälsoinstitut som har tagit fram kunskapsprovet och görs på kommunen.

  • Göra ansökan

Ansökan görs genom Ansökan om serveringstillstånd. Kom ihåg att bifoga bilagor. Handläggningstiden kan ta upp till 4 månader från det att ansökningavgiften är betalad och ansökan är komplett med alla handlingar.

  • Andra myndigheter yttrar sig

Kommunen skickar remisser till kronofogden, polisen, skatteverket, miljö-och byggnämnd.

  • Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

  • Beslut

När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

  • Bifall eller avslag

Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan man få serveringstillstånd. Tillståndsbevis skrivs ut och man kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan man inte få serveringstillstånd. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

 

Betalning och avgifter
Utredning/handläggning/tillsyn för detta ändamål ska ej utgöra någon kostnad för kommunen utan ska vara en självbärande verksamhet.
De belopp du ska betala in hittar du i kommunens riktlinjer och dessa betalas in i förväg till Malå kommun, bankgiro 5092-2954. Ange organisationsnummer/personnummer och serveringsställets namn, vid tillfälligt tillstånd även datum för servering. Aktuell kostnad kan du läsa om i riktlinjerna nedan.

Läs mer om Malå kommuns riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 2015-2018, här

Syftet med riktlinjerna är att begränsa den skadliga konsumtionen av alkohol, att motverka alkoholskador samt att bidra till en rättssäker och effektiv handläggning i tillståndsärenden.

Ansökningsblanketter

Sidan uppdaterades senast 2018-01-04