Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Strandskydd

Inom strandskyddsområden får inte byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder vidtas utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. Sådan dispens ges av miljö- och byggnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov.

Var gäller strandskyddet?
Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet?
Strandskyddet tryggar förutsättningarna för ett rikt friluftsliv vid våra vatten även i framtiden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Artrikedomen i hav och sjöar ökar med grundare vatten, beroende på att ljusförhållandena och näringshalterna ökar. Detta medför att grunda områden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

En orörd strandzon fungerar även som ett biologiskt filter. Näringsämnen fångas upp och tas tillvara av växterna, samtidigt som näringsläckaget och övergödningen av sjöar och hav hejdas.

Vilka åtgärder innefattas av strandskyddet? 

·         Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader

·         Gräva eller förbereda för byggnationer

·         Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten

·         Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

När kan man få strandskyddsdispens?
För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen för byggande på land ges av byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov. För anläggningar i vatten, till exempel pirar och muddringar, ges dispens från länsstyrelsen. Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

_MG_3371 Malin Hedman

Sidan uppdaterades senast 2018-11-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon:0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter