Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kalkning

Förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen ger svavelutsläpp som leder till försurning. Även om det sura nedfallet nu minskar behöver vi fortfarande kalka vissa sjöar och vattendrag för att bevara känsliga arter.

Kalkning av Kvarnånsystemet har skett sedan sedan 1980. Kalkningsinsatserna bekostas till 85 % av statsbidrag. Miljö- och byggavdelnignen är huvudman för kalkningen i kommunen.

Effektuppföljning
Effekterna av kalkningen följs upp genom att ta prov på vattenkemi, bottenfauna och fiskebestånd. Ansvarig för effektuppföljningen är länsstyrelsen men kommunen sköter den praktiska uppföljningen av vattenkemi.

Kalkningsmetoder

Sjökalkning
Sjöarna kalkas med helikopter eller båt. Vid beräkning av kalkbehovet tas hänsyn till sjöns pH-värde och alkalinitet samt till sjöns volym och omsättningstid. Kalken sprids oftast jämnt fördelat över sjöytan. Ur biologisk synpunkt är det viktigt att kalk sprids över hårdbottnar och inre grundområden närmast land. Det är denna typ av kalkning som sker i Norsjö kommun.

Våtmarkskalkning
För många vattendrag är kalkning av intilliggande utströmningsområden för grundvatten en lämplig metod. Kalken sprids då med helikopter på speciellt utvalda våtmarker. Öppna kärr är den mest lämpliga marktypen att kalka. Vegetationen förändras i våtmarkerna efter kalkning, varför vi inte kalkar på våtmarker som vid inventeringar visat på höga skyddsvärden.

Doserarkalkning
Kalkdoseraren tillför kalk direkt till vattendraget från en silo. Utmatning av kalk styrs automatisk av flödesförhållandena i vattendraget. Doserarna är också utrustade med larm för driftavbrott.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter