Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malå kommuns ansvar

Malå kommun har en viktig roll när det gäller nyanländas integration i samhället. Kommunen ska erbjuda:

• Utbildning i svenska för invandrare, sfi
• Samhällsorientering
• Praktisk hjälp vid bosättning
• Vuxenutbildning samt skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
• Försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan
• Andra insatser för att underlätta etablering i samhället

Läs mer om olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd

Utbildning i svenska för invandrare, sfi

Malå kommun ansvarar för att nyanlända invandrare lär sig svenska. Den utbildningen kallas Svenska för invandrare, sfi. Alla vuxna som är folkbokförda i Sverige och inte har grundkunskaper i svenska har rätt till sfi.

Samhällsorientering

Nyanlända och anhöriginvandrare som är mellan 18-64 år har även rätt att få minst 60 timmars samhällsorientering. Samhällsorienteringen är en kurs där man får lära sig mer om hur det är att leva i Sverige. Kursen ska vara på personens hemspråk och anordnas av kommunen.

Samhällsorienteringen innehållar åtta delar:

1. Att komma till Sverige.

2. Att bo i Sverige.

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.

4. Individens rättigheter och skyldigheter.

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.

6. Att påverka i Sverige.

7. Att vårda sin hälsa i Sverige.

8. Att åldras i Sverige.

Praktisk hjälp vid bosättning

Kommunen hjälper nyanlända att hitta en bostad. Detta sker på uppdrag av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Människor som är nyanlända i Malå och i Sverige får också praktisk hjälp i samband med bosättningen. Det kan till exempel vara hjälp med folkbokföring, registrering hos Försäkringskassan eller hemutrustningslån från CSN.

Vuxenutbildning samt skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar

Förutom Svenska för invandrare, sfi, och Samhällsorientering för nyanlända, erbjuder Malå kommun även andra typer av utbildningar.

Ungdomar mellan 15 och 18 år som nyss har anlänt till Sverige kan studera på programmet språkintroduktion. Där får man lära sig svenska för att sedan kunna börja i gymnasiet eller gå en annan utbildning.

Barn och unga går i förskola eller skola beroende på ålder. Taxor och riktlinjer för förskola och fritidshem i Malå kommun gäller för alla kommuninvånare.

Läs mer om barn och utbildning i Malå kommun

Försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan

Om en nyanländ inte har rätt till etableringsersättning och har svårt att försörja sig själv kan han eller hon få råd och hjälp med sin ekonomi från socialtjänsten. Det sker enligt samma villkor som vilken invånare som helst i Malå kommun.

Läs mer om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten

Andra insatser för att underlätta etablering i samhället

Det är viktigt att det fungerar bra för nyanlända att börja sina nya liv i Sverige. Därför samordnar integrationsservice insatser från olika aktörer i samhället, till exempel myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och CSN och lokala aktörer som skolan, vården, bostadsbolag och andra företag samt organisationer och lokala föreningar.

Till Integrationsservice kan nyanlända invandrare i Malå kommun vända sig för att få stöd och hjälp i många olika ärenden. Det kan till exempel vara att:

  • kommunicera med myndigheter och andra aktörer i samhället, till exempel vård och skola
  • få information i olika frågor
  • läsa och förstå brev som man har fått
  • boka tolk på modersmål
  • få råd och stöd inför att kunna återförenas med sin familj i Sverige

Staten betalar ersättningar till kommuner som tar emot nyanlända invandrare  

Läs mer om statliga ersättningar till kommuner

Sidan uppdaterades senast 2018-04-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Inflyttar- och integrationsservice

Ethel Cavén, integrationssamordnare Direkt: 0953-140 74, Mobil: 070-344 55 81

E-post: fornamn.efternamn@mala.se