Väder Malå

Avfall och återvinning
Taxor och avgifter
Återvinningsstationer
Återvinningscentral
Karta över ÅVC
Sorteringstips
Sorteringsguide A-Ö
Kärlhämtning i byar
Karta för kärlhämtning i byarna
Sophämtning fritidshus
Farligt avfall
Skrotning av bilar
Renhållningsordning
Frågor och svar
Kontakt
Öppettider återvinningscentral
Information about recycling (in english)
Bostadsanpassning
Bostäder
Malåbostaden
Lediga lägenheter
Fastigheter
Mörttjärnvägen 12
Ortvägen
När du flyttar in och ut
Frågor och svar
Kontakta oss
Enkätsvar från hyresgäster
Om Malåbostaden
A-O
Bostadsförsörjningsprogram
Riksbyggen
Tjamstanbo Fast. AB
Villor/fritidshus
Lediga tomter
Bredband
Byar i Malå kommun
Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor
Uppsagda avtal om arrende av vedplatser
Förhandsbesked
Bygglov och andra lov
Bygglov
Marklov
Rivningslov
Tekniskt samråd
Brandfarliga varor
Bygglovsfria åtgärder
Strandskydd
Ansökan om strandskydds dispend
Särskilda skäl
Fastigheter och lantmäteri
Fastighetsregister
Buller och luftkvalitet
Buller
Gränsvärden och mätningar
Luften utomhus
Tomgångskörning
Vedeldning
Radon
Ventilation
Ventilationskotroll (OVK)
Djur
Husdjur
Hundar, katter och hästar
Ormar
Lantbruk
Stallgödsel
Skyddsjakt
Skadedjur
Energi
Rådgivning och tips
Klimat
Transporter
Vindkraft
Fjärrvärme
Energideklaration
Uppvärmning
Värmepump
Pellets
Solenergi
Vedeldning
Strömavbrott
Gator och vägar
Snöröjning
Malå samhälle
Allmänt i ytterområden utanför samhället
Enskilda vägar inom Malå kommun
Belysning
Häckar och buskage
Parkeringstillstånd
Felanmälan
Gräva i offentlig mark
Blomlådor på lokalgator
Aktuella trafikstörningar
Parkering
Inflyttar- och integrationsservice
Nyanlända i Malå
Vilka kommer till Malå?
Malå kommuns ansvar
Arbetsförmedlingens roll
Bli vän med en nyanländ
Integrationsstrategi Malå kommun
Kemikalier
Biltvätt
Cisterner
Köldmedier
Kommunens planarbete
Översiktsplan
Medborgardialog fördjupad översiktsplan - Malå 2030
Detaljplaner
Samråd, Malå 4:29 m fl Lappstan
Samråd, Nordvästra industriområdet
Samråd, Björken 1
Granskning, Sågen 2 m fl
Planprocessen
Vindkraftsplan
LIS-plan
Kulturmiljöprogram
Lokala ordningsföreskrifter
Livsmedel och hälsa
Livsmedel för företag
Aktuell livsmedelslagstiftning
Avgiftssystem livsmedelskontroll
Livsmedel för tillfälliga arrangemang
Offentlig kontroll av livsmedel
Regestrering, godkännande av livsmedelsföretag
Säkra livsmedel med egenkontroll
Livsmedel för privatpersoner
Dricksvatten
Matförgiftning och smittskydd
Taxa för livsmedels- och foderverksamhet
Hälsoskydd
Fukt och mögel
Störande lukter
Magnetfält
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Parker och natur
Sjöar och vattendrag
Vattendirektivet
Algblommning
Badvatten
Kalkning
Allemansrätten
Säkerhet och räddning
Räddningstjänst
Brandskydd, sotning
Brandsäkerhet
Issäkerhet
Cheklista för ökad säkerhet i hemmet
Strömavbrott
Nytt system för VMA
Vatten och avlopp
Dricksvatten
Avlopp
Överklaga kommunalt beslut
Fakta om näringslivet
Feriearbete 2017
Företagsnätverk
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund
Företagsregister
Lediga tjänster
Lokaler
Näringslivsnytt
Projekt
Starta eget
Tillstånd
Lotteritillstånd
Serveringstillstånd
Tillstånd
Tillsyn
Torghandel
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Utvecklingsarbete
Destionationsutveckling och varumärke
Förslag till utvecklingsplan - Tjamstanområdet
Lokal utvecklingsstratigi för Malå kommun
Utvecklingsavdelningen
Upphandling och inköp
Utförsäljningar
Avtalsdatabas
Malå turistinformation
Upplev Malå
Fritid
Alpint-Tjamstanbackarna
Badplatser
Boulebanor
Fotbollsplaner
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ishallen
Motionsslingor/vandring
Näridrottsanläggning
Ridning/ridhus
Ridhus- och bokningsregler
Malå Ridklubb
Sjöbacka Hästsällskap
Simhallen
Skidspår
Skoterleder
Sporthallen
Kultur
Bibliotek
Fritidsgården Kosmos
Musikskola-Kulturskola
Bidrag/Stipendium
Aktivitetsbidrag
Lokalbidrag
Anläggningsbidrag
Kulturbidrag
Bidrag till särskilda ändamål
Bidrag till Studieförbund
Stipendium
Blanketter
Bygdeavgiftsmedel - handlingsplan
Föreningsinformation
Lokaler och konferenser
Malåborg
Forum
Malå Hotell & SkiEvent
Resa
Rabatterade hemresor
Tjamstanbackarna
Kartor
Blå karta
Skoterleder
Kartor över samhällen
Spårkarta - skidor
Webbokning av lokaler/hallar
Till webbokningen direkt!
Evenemangskalender
Blanketter
Autogiro
Barn och utbildning
Bygdeavgiftsmedel
Ekonomiskt bistånd
Föreningar
Gator och vägar
Gode män/förvaltare
Kontaktperson
Kultur- och fritid
Lotterier
LSS
Medborgarförslag
Miljö- och bygg
Minoritetsspråksmedel
Övrigt
Räddningstjänst
Resor, transport och besök
Serveringstillstånd
Svensk flagga
Vatten, avlopp, avfall
Dialog och synpunkter
Kontakta oss
Medborgarförslag
Likvärdig service?
Tack för din röst
Felanmälan
Ekonomi
Årsredovisning/delårsrapporter
Skatt
Budget 2017
Insyn och rättssäkerhet
Att överklaga kommunala beslut
Allmän handling
Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering i Malå kommun 2010
Inlandsgenus
Mer att läsa och lära
Om jämställdhetsintegreringsprojektet
Verksamhetsförbättringar
Jämställdhetsintegrering i Malå kommun 2012
Nationella jämställdhetsmål
Kommunala bolag
MENI - Malå Energi & Industri AB
Lediga lokaler
Om MENI
Våra fastigheter
Malåbostaden
Kommunfakta
Malå kommunvapen
Malås varumärke
Karta över Malå
Byar i Malå
Bebyggelsehistoria
Statistik
Information in english
Nationella minoriteter
Organisation
Administrativ avdelning
Kommunledningskontor
Allmän enhet
Ekonomienhet
Personal- och löneenhet
Arbetsmarknadsenhet
IT- och dataenhet
Utvecklingsavdelning
Teknisk avdelning
Anläggningsenheten
Fastighets enheten
Köksenheten
Miljö- och byggavdelning
Barn- och utbildningsavdelning
Omsorgsavdelning
Kultur- och fritidsavdelning
Kultur
Fritid
Personal
För personal
Politik
Sammanträdesdagar 2017
Mandatfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Malåbostaden AB
Malå Energi och Industri AB
Revisorer
Valnämnden
Kontaktinformation till ordförande
Projekt och samarbeten
Skellefteregionen
Pilotkommun för serviceutveckling
SAMSA-växelsamverkan
Region 8
Samordningsförbundet Lycksele-Malå
Akademi Norr
Leader
Möjligheternas region
Inspirationsfilm Möjligheternas Region
SAMLA
INTILL - Projekt Innovativ turism i Lappland
Bredband till flera
Protokoll och kallelser
Kommunfullmäktige
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll 2009
Protokoll 2008
Protokoll 2007
Protokoll 2006
Protokoll 2005
Protokoll 2004
Protokoll 2003
Protokoll 2002
Protokoll 2001
Protokoll 2000
Protokoll 1999
Kommunfullmäktige - valberedning
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll 2008
Protokoll 2007
Protokoll 2006
Kommunstyrelsen
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Barn- och utbildningsnämnd
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Miljö- och byggnämnd
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Omsorgsnämnd
2016
2015
2014
2005
Kultur- och fritidsnämnd
2017
2016
2015
2014
2013
Valnämnd
Meni
Malåbostaden
Kallelser
Rådgivande organ
Pensionärs- och handikapprådet
Protokoll
Hälsorådet
START! Motion - det är du värd!
Protokoll
Samisk förvaltningskommun
Samisk förvaltningskommun
Dina rättigheter
Förskola
Förskoleklass och skola
Äldreomsorg
Samisk samrådsgrupp
Ansök om minoritetsspråkmedel
Samisk undervisning i Malå
Vänorter
Medvezhegorsk 2013
Växelns och kommunhusets öppettider
SAMSA-växelsamverkan
Resultat och kvalitet
Information
Funktionshindrade och LSS
Stöd och insatser enligt LSS
Personligt ombud
Galejan - Möjligheternas Hus
Aktiviteter/service
Galejans Återbruksstation
Nya rutiner för Galejans second-hand affär
I samarbete med Omsorgsavdelningen/IFO
Socialpsykiatri
Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa
Länkar
Öppettider på Galejan
Individ- och familjeomsorg
Dödsboanmälan
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Adoption
Faderskap
Samarbetssamtal
Överenskommelse/avtal
Vårdnad, boende och umgängesutredningar
Familjerådgivning
Medling vid brott
Missbruk
Stödjande samtal
Boendestöd
LVM- lagen om vård av missbrukare
Stöd till barn - missbruk i familj
Stöd till barn, ungdom och familj
Hemterapeut
Samtalsstöd
Familjebehandling
Familjehem
Kontaktfamilj/person
LVU- lagen om vård av unga
Lämna intresse att bli kontaktperson, familjehem mm
Våld och övergrepp
Barn i risk
Utsatta vuxna
Äldreomsorg
Äldreboenden
Furugården
Miklagård
Sörgården
Tjamstagården
Anhörigstöd
Ansökan
Fotvård
Hälso- och sjukvård
Hemtjänst
Hjälpmedel för funktionshindrade
Lokala värdighetsgarantier
Resor, transport och besök
Färdtjänst
Destination
Färdtjänstresa i annan kommun
Förbeställningstid
Ledsagare och medresenär
Resegaranti
Riksfärdtjänst
Sjukresor
Parkeringstillstånd
Rådgivning och tjänster
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentvägledning
Familjerådgivning
Borgerlig vigsel
Stöd & hjälp vid psyk.ohälsa
Hjärtstartare
Filmer på teckenspråk
Videokonferens
Energi- och klimatrådgivning
Överförmyndare
Blanketter
Drogförebyggande arbete
Alkohol, narkotika, dopning och tobak- ANDT
Alkohol
Tobak
Spel
Brottsförebyggande
Medborgarlöften
Förebyggargrupper
Handlingsprogram
Trygg och säker
logo polis
Drogvaneundersökning i Malå
Tips/Råd/Länkar
Hemsjukvård
Hjälp till barn och unga
Olika anledningar till dåligt mående
Verksamheter för stöd och hjälp
Ensamkommande barn
Ansvar för ensamkommande barn
Boende
Stöd till ensamkommande barn
Överklaga kommunalt beslut
Bostadsanpassning
Vägen till bostadsanpassningsbidrag
Blankett för ansökan
Blankett för fullmakt
Flyktingsituationen
Drogpolicy
Elevhälsa
Skolkurator
Skolsköterska
E-post personal
Förskola och fritidshem
Allmän info om förskolan i Malå
Fritidshem
Taxor och riktlinjer
Blanketter
Förskoleklass
Fråga eller klagomål på verksamheten
Fritidsgården Kosmos
Tjejkraft!
Regler och riktlinjer på fritidsgården Kosmos
Grundsärskola
Grundskola
Flytta till / från kommunen
Läsårstider 2016-2017
Ledighetsansökan för grundskoleelev
Glasögon
Ersättning vid skadegörelse
Specialkost
Skapande skola
Gymnasium
Gymnasial samverkan och IKE
Läsårstider
Introduktionsprogrammen i Malå
Kulturskola
Avgifter/Kontakt
Läsårstider
Ledning och administration
Skolexpedition
Studie och yrkesvägledare
Likabehandlingsarbete
Matsedel för förskola och skola
Minoritetsspråk
Undervisning i samiska
Undervisning i samiska
Modersmålsundervisning
Olycksfallsförsäkring
Överklaga kommunalt beslut
SchoolSoft
Sjukanmälan för elever
Skolbiblioteket
Skolskjuts
Regler och riktlinjer
Stöd till elever
Elevhälsan
Skolkurator
Skolsköterska
Hjälp till barn och unga
Styrdokument och länkar
Tempus Home (Nuddis)
Vuxenutbildning
Ansökningsblankett vuxenutbildning
Svenska för invandrare - SFI
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Distanskurser
Utbildning maskinförare
Utbildning till maskinförare