Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Medborgarförslag

Lämna medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?
Du som är folkbokförd i Malå kommun  (oavsett ålder och nationell tillhörighet) kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Föreningar, organisationer, råd eller dylikt får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, men inte ärenden som rör myndighetsutövning. Frågan måste vara av den karaktären att det kommunfullmäktige som avgör frågan.

Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Att lämna ett förslag
Det finns olika vägar att lämna ett medborgarförslag.
- Du kan skriva ett vanligt brev
- Du kan använda ett blankett som du hittar här.


För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska :

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag".
  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget (lämnas medborgarförslaget in av en grupp undertecknas det av en företrädare)
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
  • bara innehålla ett ämne

Skicka ditt brev till: 
Malå kommun
Storgatan 13
930 70 Malå
 
Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i receptionen på Malå kommun, Storgatan 13.

Observera att ditt medborgarförslag ska lämnas in senast 11 arbetsdagar innan kommande kommunfullmäktigesammanträde

Vad händer när du lämnat dit medborgarförslag?
Först ska det anmälas i kommunfullmäktige. Vid det tillfälle som förslaget ska anmälas har du som förslagsställare möjlighet att yttra dig över ditt förslag. Är det en fråga av betydande karak­tär för hela kommunen kommer ärendet att avgöras i kommunfullmäktige, i övriga fall fattas be­slut i kommunstyrelsen eller den nämnd som rår om frågan. Genom att beslutsmakten är de­le­gerad till kommunstyrelsen och nämnderna blir beslutsgången kortare.

Förslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att förslaget anmälts. När ett medborgarförslag beretts fär­digt och beslut ska fattas blir du som lämnat förslaget med­delad om detta. Du har yttran­de­rätt vid det sammanträde som ditt förslag ska behandlas i men när beslut ska fattas får du inte delta.

Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens hemsida.

 

Sidan uppdaterades senast 2019-03-12

Skicka ditt medborgarförslag till:

Malå kommun
Storgatan 13
930 70 Malå

Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i receptionen på Malå kommun, Storgatan 13.